Banner Appbeside

หาชื่อเพลงอย่างรวดเร็วด้วยแอพ Shazam (พร้อมอัพเดทฟีเจอร์ปี 2020)

หาชื่อเพลงอย่างรวดเร็วด้วยแอพ Shazam (พร้อมอัพเดทฟีเจอร์ปี 2020)

          Shazam เปิดให้บริการครั้งแรก ในช่วงปี 2002 ในยุคที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟน Shazam จึงยังไม่มีแอพ แต่ให้บริการผู้ใช้ด้วยการกด 2580 แล้วกดโทรออก จากนั้นให้มือถือฟังเพลง จากนั้นระบบ Shazam จะส่งชื่อเพลงกลับมา
          ปี 2008 Apple เปิดให้บริการ App Store แหล่งซื้อขายแอพสำหรับนักพัฒนาและลูกค้าเป็นครั้งแรก Shazam จึงทำแอพออกมา โดยถือเป็นแอพยุคแรก ๆ ของ iPhone และโด่งดังมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของ Shazam กับ Apple
ในปี 2018 Apple ได้เข้าซื้อบริการหาชื่อเพลงอย่าง Shazam ด้วยมูลค่าสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์ และทำสัญญาว่าจะไม่มีโฆษณาในแอพนี้อีกต่อไป และทำให้แอพ Shazam นั้นเชื่อมกับ Apple Music ได้โดยตรง (โดยแต่ก่อนเชื่อมได้แค่แอพ Spotify เป็นหลัก) และวันนี้เราจะมารีวิวพร้อมกับทดสอบว่า Shazam ในปี 2020 นั้นจะมีความรวดเร็วและค้นหาเพลงได้หลากหลายมากแค่ไหนครับ

หน้าตาการใช้งานของแอพ Shazam

การใช้งานหลักจะมีอยู่ 3 หน้า ได้แก่
          1. Library – เป็นที่เก็บเพลงของเรา เพลงที่บันทึกจะนำมาจากเพลงที่เราค้นหาจากแอพนี้นั่นเอง
          2. Tap to Shazam – หน้าแรกที่เปิดแอพมาก็จะเจอเลย เพียงแตะปุ่มเดียวก็สามารถหาเพลงได้ภายในไม่กี่วิ
          3. Charts – แนะนำเพลงฮิตจากฝั่ง US

วิธีการใช้งาน

  1. เพียงแค่เปิดแอพ Shazam ขึ้นมา แล้วกดปุ่มตรงกลาง (แตะเพียงครั้งเดียว) จากนั้นแอพจะทำการฟังจากแหล่งกำเนิดเสียงไม่ว่าจะเป็น ลำโพงในร้านอาหาร ในห้าง ร้านกาแฟ ฯลฯ
หาชื่อเพลงอย่างรวดเร็วด้วยแอพ Shazam (พร้อมอัพเดทฟีเจอร์ปี 2020)

          2. จากนั้นแอพ Shazam จะให้ชื่อเพลงเรามา พร้อมกับสามารถกดฟังเพลงนั้นได้ทันทีจากสตรีมมิ่ง Apple Music

หาชื่อเพลงอย่างรวดเร็วด้วยแอพ Shazam (พร้อมอัพเดทฟีเจอร์ปี 2020)

วิดีโอการใช้งาน

          Shazam สามารถคน้ หาเพลงไดอ้ ยา่ งแม่นยาํ ท้งั ยงั หาเพลงไดห้ ลากหลายเชื้อชาติ ท้งั เก่าและใหม่ ในที่นี้เราจะทาํ
การทดสอบสิ่งที่ว่ามาใหดู้กนั นะครับ

ฟีเจอร์ใหม่ Shazam Music Recognition

          ฟีเจอร์ใหม่ที่ว่านี้เปิดให้ ทดสอบเฉพาะนักพฒั นาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple เท่านั้น
Music Recognition จะทาํ งานอยเู่ บื้องหลงั หรือ control center ของเรา โดยจะช่วยระบุเพลงที่เราฟังผา่ นการดู
คลิป youtube ขณะใส่หูฟัง หรือเพลงที่กาํ ลงั เล่นอยรู่ อบตวั เราได้ โดยมกี ารแจง้ เตือนทาง notification

หาชื่อเพลงอย่างรวดเร็วด้วยแอพ Shazam (พร้อมอัพเดทฟีเจอร์ปี 2020)

          ผู้ใช้งานนสามารถเพ่มิ ฟีเจอร์ Music Recognition ไปยงั Control Center ผ่านตวั เลือก Control Center ที่อยใู่ นแอพ
Settings ส่วนวิธีใชง้ านก็เพียงแค่แตะไอคอน Shazam ใน Control Center เพื่อเปิดฟีเจอร์นี้
สรุป
          แอพ Shazam เรียกว่าเป็นแอพหาเพลงที่อยคูู่วงการสมาร์ทโฟนมาต้งั แต่ออ้ นแต่ออก มกี ารพฒั นาปรับปรุงตวั เอง
มาหลายรอบ ทาํ ใหช้ นะคู่แข่งอยา่ ง Soundhound ไดอ้ ยา่ งสบายๆ ดว้ ยการคน้ หาเพลงที่รวดเร็ว เพราะมี
อัลกอริ ทึม Fingerprinting บวกกบั มกี ารผสานกบั Apple Music คลงั เพลงขนาดใหญ่ ใครที่เป็นคอฟังเพลงไม่
ควรพลาดที่จะมีแอพนี้ติดเครื่องไวน้ ะครับ มที ้งั IOS และ Android